میز خدمت اداره کل

خدمات الکترونیکی

شناسنامه خدمات

خدمات غیر الکترونیکی

درخواست آزادسازی سپرده حسن انجام کار

مرحله اول ( %50سپرده حسن انجام کار ) تصویر روکش وضعیت قطعی- 2نسخه تصویر تحویل موقت- 2نسخه تصویر رفع نواقص(در صورت وجود نواقص)- 2نسخه تصویر خلاصه پیمان- 2نسخه

 

مرحله دوم ( مانده سپرده حسن انجام کار ) تصویر روکش وضعیت قطعی- 2نسخه تصویر مفاصا حساب بیمه – 2نسخه اصل و تصویر تحویل قطعی (فرم آبی) تصویر خلاصه پیمان- 2نسخه

 

100% در قبال اخذ ضمانت نامه

تصویر خلاصه پیمان 2 نسخه – فرم صدور ضمانتنامه – تصویر ضمانت نامه بانکی

درخواست آزاد سازی ضمانت نامه کسور وجه الضمان

کسر وجه الضمان در قبال ازادسازی سپرده

تصویر خلاصه پیمان یک نسخه

تصویر روکش صورت وضعیت قطعی یک نسخه

تصویر مفاصا حساب بیمه یک نسخه

تصویر تحویل قطعی یک نسخه

درخواست آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات

ضمانت نامه انجام تعهدات

تصویر خلاصه پیمان- 1نسخه

تصویر روکش صورت وضعیت قطعی- 1نسخه

اصل و تصویر تحویل موقت(فرم آبی)

اصل و تصویر گواهی رفع نواقص(فرم آبی)

تصویر فیش بانکی- 2نسخه (مربوط به ضمانت نامه های نقدی)

درخوسات آزاد سازی ضمانت نامه شرکت در مناقصات

مرحله اول ( %50سپرده حسن انجام کار ) تصویر روکش وضعیت قطعی- 2نسخه تصویر تحویل موقت- 2نسخه تصویر رفع نواقص(در صورت وجود نواقص)- 2نسخه تصویر خلاصه پیمان- 2نسخه

 

مرحله دوم ( مانده سپرده حسن انجام کار ) تصویر روکش وضعیت قطعی- 2نسخه تصویر مفاصا حساب بیمه – 2نسخه اصل و تصویر تحویل قطعی (فرم آبی) تصویر خلاصه پیمان- 2نسخه

 

100% در قبال اخذ ضمانت نامه

تصویر خلاصه پیمان 2 نسخه – فرم صدور ضمانتنامه – تصویر ضمانت نامه بانکی