اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

8-صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش

عنوان خدمت : 8-صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش
شناسه خدمت : 18061267107
نوع خدمت :
شرح خدمت :

این فرآیند جهت اجرا و مدیریت مناقصات و کنترل روند اجرای تجهیز مدارس کشور از زمان عقد قرارداد تا تحویل تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرآیند ابتدا اطالعات مناقصات جهت دریافت درخواست پیمانکاران متقاضی، درج می گردد سپس درخواست ها و مدارک موردنیاز دریافت و مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت شرکت برنده مشخص می شود. در ادامه اطالعات تجهیزات و قرارداد مربوطه در سیستم ثبت شده و با توجه به درخواست هایی که از طرق مختلف دریاف می گردد، جهت ارسال تجهیزات به مقصد مورد نظر حواله ای صادر می گردد. شرکت موظف است مطابق حواله، تجهیزات را به مقصد ارسال نماید. ثبت اطالعات وصول مربوط به آن حواله در سیستم ثبت می گردد و در نهایت با توجه به میزان اعالم وصول کاالهای شرکت، حواله مالی برای آن شرکت صادر می شود. توزیع تجهیزات بر اساس فهرست مصوب کمیته تجهیزات استانها، توسط اداره کل نوسازی مدارس استان به ادارات مناطق آموزش و پرورش صورت می پذیرد.

مدارک مورد نیاز :

سند مالکیت

در صورت مستاجر بودن اجاره نامه رسمی

اطلاعات انشعابات مدارس

نقشه هاس ازبیلت مدارس ( پلان معماری ،سایت پلان ) در صورت موجود بودن

عکس از نمای مدرسه

کد پستی مدرسه

تکمیل فرم های شناسنامه مدارس( از همین قسمت سایت ،فرم های مورد نیاز خدمت ) قابل دانلود می باشد.

لینک سامانه زیر خدمت : http://login.dres.ir http://bi.dres.ir

شناسه خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : طول سال
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری : یک بار
هزینه ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
هزینه شماره حساب

نحوه دسترسی به خدمت

http://dresyazd.ir/organization/show/11
http://dresyazd.ir/organization/show/11
نمودار مراحل دریافت خدمت /خدمات:
گردش کار زیر خدمت:

 • نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • نتایج نظر سنجی نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • عالی
  56 رای
 • خوب
  7 رای
 • متوسط
  1 رای
 • ضعیف
  16 رای

A+ A. A-