اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

4-راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادهادر احداث و تکمیل فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

عنوان خدمت : 4-راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادهادر احداث و تکمیل فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
شناسه خدمت : 18061267103
نوع خدمت :
شرح خدمت :

این فرآیند جهت مدیریت و ساماندهی امور مشارکت های مردمی و ارائه خدمات به خیّرین محترم جهت پیگیری روند اجرای پروژه های مردمی و مشارکتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرآیند ابتدا اطالعات خیّر ثبت گردیده و سپس اطالعات مربوط به توافقات و تعهدات آن خیر، ذخیره می شود. کد خیر و کد توافق مربوطه به منظور ثبت پروژه های مشارکتی و مردمی و همچنین نظارت و مدیریت آن ها استفاده می شود. بدین ترتیب می توان میزان تحقق توافقات صورت گرفته را اخذ نموده و در جهت ارتقا آن برنامه ریزی نمود. همچنین امکان مشاهده و پیگیری روند اجرای پروژه ها توسط خیر میسر می باشد.

مدارک مورد نیاز :

1. فرم اعلام آمادگی جهت مشارکت

2. تصویر صفحه اول شناسنامه

3. تصویر کارت ملی

4. یک قطعه عکس 4*3

لینک سامانه زیر خدمت : http://epay.dres.ir

شناسه خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : طول سال
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری :
هزینه ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
هزینه شماره حساب

نحوه دسترسی به خدمت

http://dresyazd.ir/organization/show/9
http://dresyazd.ir/organization/show/9
نمودار مراحل دریافت خدمت /خدمات:
گردش کار زیر خدمت:


A+ A. A-