اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

1-ساماندهی و برنامه ریزی ، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش

عنوان خدمت : 1-ساماندهی و برنامه ریزی ، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
شناسه خدمت : 15021267100
نوع خدمت :
شرح خدمت :

به منظور تحقق بند 14 اهداف عملیاتی )فصل 7 )سند تحول بنیادین آموزش و پروش ) ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگیها ونیازهای دانش آموزان و اقتضائات فرهنگ اسالمی - ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی( ساماندهی فضاهای موجود و برنامه ریزی برای ساخت فضاهای جدید صورت می گیرد. برای دستیابی به ساماندهی و برنامه ریزی فضا نیاز به اطالعات مختلفی اعم از اطالعات جمعیتی ، دانش آموزی ، کالس های درس کالبدی و فیزیکی ، اقلیم و سایر اطالعات مکانی مورد نیاز است. داده های مورد نیاز از بانک اطالعات شناسنامه فنی فضا که حاوی جزئیات بیش از 101 هزار فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی است تأمین شده و این بانک اطالعاتی توسط مکانیزم های تعریف شده به روز رسانی می شود

مدارک مورد نیاز :

مبادله موافقت نامه

تكميل فرم هاي شناسنامه فني فضا

لینک سامانه زیر خدمت : faza.dres.ir http://bi.dres.ir

شناسه خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : طول سال
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری
تعداد بار مراجعه حضوری : یک بار
هزینه ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان
هزینه شماره حساب

نحوه دسترسی به خدمت

http://dresyazd.ir/organization/show/30
http://dresyazd.ir/organization/show/30
نمودار مراحل دریافت خدمت /خدمات:
گردش کار زیر خدمت:
A+ A. A-