اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن

آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن

پیمانکاران محترم جهت دریافت بهره خدمتی از آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن به آدرس : صفائیه - بلوار جهاد - بلوار پاسداران مراجعه نمایید.


A+ A. A-