اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

کارشناس متره و برآورد ( تاسیسات) - محمد پژوفر

  • نام و نام خانوادگی : محمد پژوفر
  • سمت : کارشناس متره و برآورد ( تاسیسات)
  • شماره تلفن : 36532312 - داخلی : 312

فرم تماس با کارشناس متره و برآورد ( تاسیسات)
A+ A. A-