اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

واحد های سازمانی - مسئول فناوری اطلاعات

سید علی شاکر

مسئول فناوری اطلاعات

مشاهده
A+ A. A-