اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

واحد های سازمانی - رسیدگی به امور پیمان

سیدمجیب طباطبایی

کارشناس مسئول پیمان و رسیدگی ساختمان

مشاهده
مسعود امین پور

کارشناس پیمان و رسیدگی ساختمان

مشاهده
کمال کارگر

کارشناس پیمان و رسیدگی تاسیسات

مشاهده
A+ A. A-