اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

واحد های سازمانی - امور قراردادها

سید علی حیدریه زاده

کارشناس مسئول امور قراردادها

مشاهده
زکیه بردستانی

کارشناس قراردادها

مشاهده
A+ A. A-