اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست

بنابرگزارش روابط عمومی، مهندس محسن کاظمی سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد با همراهی مهندس حامد رخسار پور معاون مشارکتهای مردمی از پروژه های در حال اجرا و مدارس شهرستان های خاتم و مروست بازدید کردند.

بنابراین گزارش مهندس کاظمی در این سفر از پروژه های در حال اجرا در سطح شهرستان ها بازدید و از نزدیک در جریان روند ساخت و ساز قرار گرفتند وهمچنین از مدارس سطح شهرستان های خاتم و مروست و بخش ها و مناطق چاهک، شهریاری، بختیاری، ولیعصر و هرابرجان نیز بازدید کردند

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - بازدید سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان از پروژه ها و مدارس شهرستان های خاتم و مروست
A+ A. A-