اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.

بنابرگزارش روابط عمومی، مهندس جواد ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد در این رابطه گفت:با همراهی دکتر حسینی پور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان از برخی پروژه های آموزشی در حال احداث شهرستان اردکان بازدید و روند ساخت و ساز و وضعیت اعتباری پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود : امیدواریم که اعتبارات بخش دولتی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح شهرستان تخصیص داده شود تا پیمانکاران با تلاش بیشتر پروژه ها را سریعتربه پایان برسانند.

مهندس ذاکر در پایان گفت: در سطح شهرستان اردکان بالغ بر ۲۰ پروژه آموزشی وجود دارد که امیداست با تخصیص به موقع اعتبارات بتوانیم در کمترین زمان ممکن آنها را به اتمام رسانده و تحویل آموزش و پرورش دهیم.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - باحضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مدارس در حال ساخت اردکان بازدید گردید.
A+ A. A-