اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای با ارزیابی کیفی(فشرده) خرید تجهیزات(رایانه)

منتشر شده در تاریخ : 1401/2/24

اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان یزد در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه ، مناقصه مناقصه عمومی دومرحله ای با ارزیابی کیفی(فشرده) خرید تجهیزات(رایانه( از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت استفاده در سطح استان برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و تولید و تامین کنندگان ذیصلاح که امکانات لازم و صلاحیت و سوابق اجرائی و تخصصی مورد بحث را دارا می باشند دعوت به عمل می آید با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در اسناد جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) اقدام نمایند. توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی، تحویل اسناد و مدارک، ارسال دعوتنامه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرح کالا: رایانه(کیس مانیتور موس کیبورد)

محل تامین اعتبار:طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

برآورد ریالی: 36.000.000.000 ریال

مبلغ تضمین ارجاع کار: 1.800.000.000 ریال

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول مورخ 20/02/1401 می باشد.

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم مورخ 21/02/1401 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستادایران: تا ساعت 12 مورخ 26/02/1401

مهلت تحویل و  بارگذاری اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهادها: ساعت 18 مورخ 09/03/1401

زمان تشکیل کمیسیون مناقصه: ساعت 8 مورخ 10/03/1401

حضور نماینده هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکت­های مناقصه آزاد می­باشد.

مدت اعتبار پیشنهاد ها: 60 روز

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس: یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون کد پستی 8916713417

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد واحد قراردادها و تلفن 03536532530 ،  03536532330

 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

لینک های مرتبط

A+ A. A-