اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

فرم جذب امریه

اطلاعات شخصی

اطلاعات پایه
اطلاعات تماس
معرف

سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی

دوره ها و کارگاه های گذرانده شده

دوره ها و کارگاه های گذرانده شده
رزومه کاری

شرایط جذب

شرایط جذب
کسر خدمت
در صورت داشتن کسری خدمت در این قسمت وارد نمایید
مدارک مورد نیاز
مدارک مورد نیاز:
تصویر برگ اعزام به خدمت | تصویر مدرک دانشگاه که معدل در آن درج شده باشد. | تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی | مستندات مربوط به شرایط جذب | مستندات و مدارک مربوط به دوره ها و کارگاه های گذرانده شده. | مستندات و مدارک مربوط به رزومه کاری.
A+ A. A-