اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

میز خدمت

خدمات اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
نوسازی، توسعهو تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش ( 15021267000 )
عنوان زیر خدمت شناسه زیر خدمت شناسنامه خدمت لینک سامانه زیر خدمتبستر خدمات
1-ساماندهی و برنامه ریزی ، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش15021267100
2-اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش15021267101
3-ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش15021267102
4-راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادهادر احداث و تکمیل فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش18061267103
5-تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش18061267104
6-طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش18061267105
7-پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی18061267106
8-صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش18061267107A+ A. A-