اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

لیست نظرسنجی ها

 • نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • نتایج نظر سنجی نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • عالی
  99 رای
 • خوب
  15 رای
 • متوسط
  6 رای
 • ضعیف
  33 رای
 • نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • نتایج نظر سنجی نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • عالی
  1 رای
 • خوب
  0 رای
 • متوسط
  0 رای
 • ضعیف
  0 رای
 • نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • نتایج نظر سنجی نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • عالی
  1 رای
 • خوب
  0 رای
 • متوسط
  0 رای
 • ضعیف
  0 رای
 • نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • نتایج نظر سنجی نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • عالی
  0 رای
 • خوب
  1 رای
 • متوسط
  0 رای
 • ضعیف
  0 رای
 • نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • نتایج نظر سنجی نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • عالی
  1 رای
 • خوب
  0 رای
 • متوسط
  0 رای
 • ضعیف
  0 رای
 • نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • نتایج نظر سنجی نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • عالی
  0 رای
 • خوب
  1 رای
 • متوسط
  0 رای
 • ضعیف
  0 رای
 • نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • نتایج نظر سنجی نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • عالی
  0 رای
 • خوب
  0 رای
 • متوسط
  0 رای
 • ضعیف
  0 رای
 • نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • نتایج نظر سنجی نظر شما در رابطه با عملکرد این خدمت چگونه است؟
 • عالی
  0 رای
 • خوب
  1 رای
 • متوسط
  0 رای
 • ضعیف
  0 رای
 • شما کیفیت تارنمای این اداره کل را چگونه ارزیابی می نمایید؟
 • نتایج نظر سنجی شما کیفیت تارنمای این اداره کل را چگونه ارزیابی می نمایید؟
 • عالی
  101 رای
 • خوب
  16 رای
 • متوسط
  25 رای
 • ضعیف
  47 رای
 • آیا اداره کل در فرآیند انعقاد قراردادهای خود رعایت بیطرفی نموده است؟
 • نتایج نظر سنجی آیا اداره کل در فرآیند انعقاد قراردادهای خود رعایت بیطرفی نموده است؟
 • عالی
  5 رای
 • خوب
  3 رای
 • متوسط
  1 رای
 • ضعیف
  0 رای
 • آیا جو حاکی از احترام در برخورد با شما در اداره کل نوسازی مدارس حاکم است؟
 • نتایج نظر سنجی آیا جو حاکی از احترام در برخورد با شما در اداره کل نوسازی مدارس حاکم است؟
 • عالی
  2 رای
 • خوب
  0 رای
 • متوسط
  1 رای
 • ضعیف
  0 رای
 • میزان رضایت شما از ساماندهی، برنامه ریزی و توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش؟
 • نتایج نظر سنجی میزان رضایت شما از ساماندهی، برنامه ریزی و توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش؟
 • عالی
  49 رای
 • خوب
  19 رای
 • متوسط
  4 رای
 • ضعیف
  5 رای
 • میزان رضایت شما از اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش؟
 • نتایج نظر سنجی میزان رضایت شما از اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش؟
 • عالی
  20 رای
 • خوب
  11 رای
 • متوسط
  2 رای
 • ضعیف
  4 رای
 • میزان رضایت شما از استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش؟
 • نتایج نظر سنجی میزان رضایت شما از استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش؟
 • عالی
  14 رای
 • خوب
  15 رای
 • متوسط
  6 رای
 • ضعیف
  3 رای
 • میزان رضایت شما از نحوه جلب مشارکت های مردمی و روند اجرای پروژه های خیری؟
 • نتایج نظر سنجی میزان رضایت شما از نحوه جلب مشارکت های مردمی و روند اجرای پروژه های خیری؟
 • عالی
  30 رای
 • خوب
  15 رای
 • متوسط
  4 رای
 • ضعیف
  6 رای
 • میزان رضایت شما از تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش؟
 • نتایج نظر سنجی میزان رضایت شما از تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش؟
 • عالی
  23 رای
 • خوب
  14 رای
 • متوسط
  2 رای
 • ضعیف
  4 رای
 • میزان رضایت شما از طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش؟
 • نتایج نظر سنجی میزان رضایت شما از طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش؟
 • عالی
  20 رای
 • خوب
  10 رای
 • متوسط
  4 رای
 • ضعیف
  3 رای
 • میزان رضایت شما از پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی؟
 • نتایج نظر سنجی میزان رضایت شما از پاسخ به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیردولتی؟
 • عالی
  17 رای
 • خوب
  9 رای
 • متوسط
  8 رای
 • ضعیف
  3 رای
 • میزان رضایت شما از صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش؟
 • نتایج نظر سنجی میزان رضایت شما از صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش؟
 • عالی
  23 رای
 • خوب
  12 رای
 • متوسط
  3 رای
 • ضعیف
  3 رای

A+ A. A-