اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

دستورالعمل بروزرسانی سایت

      

 

 زیربخش  واحد مسئول نحوه بروز رسانی
 زیرسایت مشارکت های مردمی واحد مشارکت های مردمی به فراخور نیاز
 زیر سایت مدرسه سبز واحد تاسیسات به فراخور نیاز
 صفحه اصلی سایت واحد فناوری به فراخور نیاز
 اخبار سایت روابط عمومی روزانه
 پیام ها و اطلاعیه ها روابط عمومی به فراخور نیاز
 قوانین و دستورالعمل ها واحد فناوری در صورت تغییر
 گالری عکس روابط عمومی به فراخور نیاز
 مزایدات و مناقصات واحد قراردادها به فراخور نیاز
 اطلاعات آماری واحد آمار سالیانه
 خدمات الکترونیکی واحد فناوری در صورت تغییر
 خدمات غیر الکترونیکی میز خدمت در صورت تغییر

 

A+ A. A-