اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

واحد های سازمانی - معاون فنی و اجرائی

محمود باغی
محمود باغی

معاونت فنی و اجرائی

مشاهده
A+ A. A-