اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

واحد های سازمانی - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

حمید رضا آقاملایی
حمید رضا آقاملایی

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

مشاهده
A+ A. A-