اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی مشارکتهای مردمی و مکانیابی با حضور جواد ذاکر مدیر کل نوسازی مدارس ،معاونین این اداره برای روسای مناطق و نواحی اموزش و پرورش استان تبین گردید.

 

 

با مشخص شدن برش های استانی بسته های تحولی اموزش و پرورش در سازمان نوسازی کشور و با توجه به ضرورت اجرائی شدن بسته ها مطابق برنامه زمان بندی برشهای استان ،جلسات با حضور روسای اموزش و پرورش و مدیران نوسازی مدارس استان تشکیل و برنامه های عملیاتی شدن این بسته ها بررسی گردید.

 

بر اساس بروز رسانی سامانه شناسنامه فضاهای اموزشی در جهت استقرار سامانه مکان یابی مدارس از اولویتهای اصلی در جهت اجرائی شدن بسته تحولی سامانه مکان یابی مشخص و مقرر گردید طبق برش زمانی تا پایان اردیبهشت ماه شناسنامه فضاهای مدارس بروز رسانی گردد همچنین با توجه به اینکه حضور خیرین در امر مدرسه سازی و مشارکت در ایجاد فضاهای اموزشی بسیار حائز اهمیت می باشد و سازمان نوسازی کشور تاکید خاص بر این موضوع دارد ،برنامه های اداره کل نوسازی استان برای اجرائی شدن بسته تحولی مشارکتهای مردمی برای روسای اموزش و پرورش نواحی مطرح و مقرر گردید ایجاد مجامع خیرین پیگیری و با شناسایی خیرین زمینه مشارکت انها در ایجاد فضاهای اموزشی بیش از پیش انجام گردد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد بسته های تحولی سال 99 این اداره کل را برای روسای اموزش و پرورش مناطق تبیین نمود
A+ A. A-