اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

سفر مدیرعامل ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان جهت مشارکت در ساخت دو هنرستان

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر مدیرعامل ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان جهت مشارکت در ساخت دو هنرستان

بنا به گزارش روابط عمومی، مهندس جواد ذاکر مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، استان یزد در این رابطه گفت:در سفر مدیرعامل محترم ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان از زمین‌های دولتی موجود دراردکان و یزد بازدید و در نشستی تخصصی برای تعیین رشته های موردنیاز بحث و گفتگو شد و درنهایت ساخت دو هنرستان فنّی و حرفه ای در شهرهای یزد و اردکان توسط خَیّر نیک اندیش جناب آقای مهندس ناظران از اعضا مجمع مذکور مصوب گردید.

وی افزود : بعد از تایید زمین های مورد نظر نقشه های مورد تایید خَیّر توسط اداره کل نوسازی مدارس تهیه و این دو هنرستان در شهرهای یزد و اردکان به صورت مشارکت اداره کل نوسازی مدارس یزد و ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به احداث و بهربرداری خواهد رسید.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر مدیرعامل ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان جهت مشارکت در ساخت دو هنرستان
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر مدیرعامل ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان جهت مشارکت در ساخت دو هنرستان
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر مدیرعامل ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان جهت مشارکت در ساخت دو هنرستان
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر مدیرعامل ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان جهت مشارکت در ساخت دو هنرستان
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر مدیرعامل ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان جهت مشارکت در ساخت دو هنرستان
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر مدیرعامل ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان جهت مشارکت در ساخت دو هنرستان
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر مدیرعامل ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان جهت مشارکت در ساخت دو هنرستان
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر مدیرعامل ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان جهت مشارکت در ساخت دو هنرستان
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - سفر مدیرعامل ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿّﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨّﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي مشهد به استان جهت مشارکت در ساخت دو هنرستان
A+ A. A-