اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

جلسه گارگروه تخصصی تسهیل درامور خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه گارگروه تخصصی تسهیل درامور خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد.

بنابرگزارش روابط عمومی، حامد رخسار پور معاون مشارکتهای اداره کل نوسازی مدارس یزد ودبیر منطقه4سازمان نوسازی مدارس کشور در این جلسه شرکت و با سایر همکاران به بحث و تبادل نظر پرداخت.

رخسار پور درحاشیه این جلسه گفت:اولین جلسه کارگروه تخصصی تسهیل درامور خیرین مدرسه ساز کشور که با حضور دبیران مناطق6گانه، شورای معاونین مشارکتهای مردمی ادارات کل نوسازی مدارس سراسر کشور به مدت2روز در استان البرز جهت  تبادل نظر، تسهیل امورخیرین وبرنامه ریزی موضوعات خیرین ومشارکتهای مردمی در سال1400برگزار گردید.

رخسار پور تاکید کرد:بدون تردید برگزاری چنین جلساتی می تواند در همفکری بیشتر وپیشبرد اهداف سازمان نوسازی مدارس کشور تاثیر داشته و به خلق و ایجاد راهکارهایی درجهت افزایش و جلب مشارکتهای مردم منجر گردد.

لازم به ذکر است سازمان نوسازی در جهت تعامل بیشتر استان‌ها با یکدیگر ادارات کل کشور را در 6 منطقه دسته بندی نموه است که استان یزد در منطقه 4 قرار دارد و معاون مشارکتهای اداره کل نوسازی مدارس یزد دبیر منطقه 4 می باشد وظیفه هماهنگی بین ادارات کل این منطقه را بر عهده دارد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه گارگروه تخصصی تسهیل درامور خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه گارگروه تخصصی تسهیل درامور خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد.
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جلسه گارگروه تخصصی تسهیل درامور خیرین مدرسه ساز کشور برگزار شد.
A+ A. A-