اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد،جشنواره های مدرسه محور شهرستان اردکان با حضورذاکر مدیر کل نوسازی مدارس استان ، کارگر مدیریت آموزش و پرورش اردکان، رخسار پورمعاونت مشارکتهای نوسازی مدارس و جمعی از خیرین مدرسه ساز در شهرستان اردکان برگزار شد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - جشنواره های خیری مدرسه محور شهرستان اردکان برگزار شد
A+ A. A-