اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد؛  جلسه  شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مهندس ذاکر مدیرکل ، دکتر رضائیان معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت ، مهندس رضوی خواه معاون فنی ، مهندس باغی معاون اجرائی ، مهندس رخسارپور معاون مشارکت های مردمی ، مهندس شکوهی مدیر حراست و تمامی همکاران اداره کل نوسازی مدارس استان یزد تشکیل و در پایان از همکاران اداره کل با اهداء لوح تقدیر شد.

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان یزد با حضور مدیرکل
A+ A. A-