اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس

به گزارش روابت عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد جهت بررسی مسایل و مشکلات عمرانی آموزش و پرورش استان، جلسات جداگانه ای با حضور مسئولین آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی و مسئولین اداره کل نوسازی مدارس استان تشکیل گردید.

در این جلسات مدیران هر یک از مناطق گزارشی از روند پروژه های عمرانی، وضعیت موجود مدارس، تعمیرات و تجهیزات مدارس ارایه و در ادامه اولویت‌های مناطق مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید این اولویت ها بر اساس منابع مالی سال 98 و سال مالی 99 در دستور کار نوسازی قرار گیرد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با تاکید بر برنامه‌ریزی در اجرای طرح‌های عمرانی و هماهنگی و همکاری بین‌بخشی، تسریع در اتمام پروژه‌ها را خواستار شد.

مهندس ذاکر تکمیل پروژه های نیمه تمام خیری را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نوسازی مدارس دانست و از مدیران مناطق خواست با تشکیل مجامع خیرین مدرسه ساز کما‌فی‌السابق در ترغیب خیرین به این امر کوشا باشند. 

گالری تصاویر

 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
 • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - تشکیل جلسات جداگانه مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌ها ، مناطق و نواحی استان با مدیرکل نوسازی مدارس
A+ A. A-