اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد

برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد اولین جلسه کار گروه سامانه مکانیابی مدارس استان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل گردید.

در این جلسه که با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان یزد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مدیرکل راه و شهرسازی و معاون دفتر فنی استانداری برگزار گردید ، برنامه تحولی مکانیابی مدارس برسی گردید

جواد ذاکر مدیر کل نوسازی مدارس استان ضمن ارائه گزارشی از روند اجرائی این بسته تحولی، اهداف و برنامه های اتی اداره کل نو سازی را در جهت تحقق این سامانه ارائه نمود.

همچنین با توجه به نقطه نظرات حاضرین در جلسه مقرر گردید کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان ادارات به صورت هفتگی تشکیل جلسه داده و جلسات اصلی کارگروه نیز به صورت ماهانه تشکیل و اهداف مد نظر در برش استانی بسته تحولی سامانه مکانیابی پیگیری گردد.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - برگزاری کار گروه سامانه مکانیابی مدارس
A+ A. A-