اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد
با حضور رئیس جمهور و ارتباط مستقیم با سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد:

افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد همزمان با افتتاح ۱۵۵۰ واحد آموزشی در سراسر کشور در مراسمی با حضور صادقیان معاون عمرانی استانداری یزد، دانافر مدیرکل آموزش و پرورش ، باغی و رضائیان معاونین فنی و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس استان در ارتباط ویدئو کنفرانسی با دکتر روحانی رئیس جمهور، ۱۲ واحد آموزشی با زیر بنای ۲۰ هزار مترمربع و اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در یزد به بهره برداری رسید.

گالری تصاویر

  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور
  • اداره کل نوسازی مدارس استان یزد - افتتاح متمرکز ۱۵۵۰ پروژه آموزشی،تربیتی و رفاهی در سراسر کشور
A+ A. A-